Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Pediatrická ambulancia 3 - metabolická
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Jana ŠALIGOVÁ
MUDr. Ľudmila POTOČŇÁKOVÁ
Sestra:
Monika KRÁĽOVÁ
Mgr. Katarína JUSKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt S4
Tel.: 055 235 2581
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 14:00
Piatok: 8:00 - 15:00
Odbery:
Po-Pia: 7:30 - 9:00

PKU ambulancia

PKU ambulancia je jedným z troch pracovísk na Slo­ven­sku, do ktorej prichádzajú deti s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou zachytené novorodeneckým skríningom. V našej starostlivosti zostávajú do dospelosti.

Jedná sa o genetickú metabolickú poruchu. Prejavom ochorenia však možno úspešne zabrániť dodržiavaním špecifickej diéty. Je dôležité, aby bola včas zahájená, dôsledná a dopĺňaná nevyhnutnými prípravkami, ktoré nahrádzajú zložky chýbajúce v strave. Tieto prípravky ako aj diétne potraviny sú predpisované na recept. Erudovaná diétna sestra je dôležitou súčasťou nášho odborného tímu.

V našej práci dávame dôraz na vysokú odbornosť, ako aj na úzku spo­lu­prá­cu s rodinou dieťaťa. Od nej vo veľ­kej miere závisí úspech liečby . Preto sú súčasťou našej práce spoločné podujatia zamerané na odovzdanie informácií, skúseností a posilňovanie vzájomnej dôvery.

Rodičia môžu mať istotu, že v správny čas dostanú potrebnú informáciu či radu pre konkrétne obdobie v živote ich dieťaťa.

Na prvé vyšetrenie je nutné doniesť všetky doterajšie lekárske správy z odborných vyšetrení a hospitalizácií, ako aj správu z pôrodnice. Pri prvom vyšetrení na našej ambulancii sa dieťatku odoberá krv po 3 hodinách po poslednom kŕmení (ak nie je kojené, je potrebné doniesť čaj a ďalšiu dávku mlieka).

Termín je potrebné dohodnúť telefonicky - denne 14:00 - 15:00.
Tel. kontakt: 055/235 2581

Metabolická ambulancia

Detská metabolická ambulancia je jedinou vo východoslovenskom regióne, ktorá je zameraná na metabolické poruchy u detí

Väčšina pacientov, ktoré sú odosielané do metabolickej ambulancie, má široké spektrum príznakov, sú v starostlivosti viacerých odborníkov. Niektoré z nich boli pre svoj zdravotný stav hospitalizované. Cie­ľom je zistiť, či príčinou ich ťažkostí nie je zriedkavé ochorenie spôsobené vrodenou (dedičnou) poruchou metabolizmu.

Medzi na­šich pacientov pat­ria aj deti s pozitívnym výsledkom rozšíreného novorodeneckého skríningu. Obvykle sú za­tiaľ bez príznakov a včasným stanovením diagnózy je možné predísť ťažkostiam či dokonca ohrozeniu života.

Ďalšiu skupinu tvoria deti s poruchou kostného metabolizmu a inými získanými metabolickými poruchami.

Diagnostika zriedkavých ochorení nie je jednoduchá a obvykle nie je rutinná. Nutné sú odbery krvi a moču, ktoré zvyčajne ordinujeme až po prvej návšteve. Podľa potreby musia byť doplnené alebo zopakované. Niektoré z nich vyžadujú špecifické podmienky, súhlas zdravotnej poisťovne a transport na iné pracoviská, čo predlžuje diagnostický proces. Podľa charakteru ochorenia môže byť potrebné uprednostnenie pacienta pri odbere. Niektoré odbery a vyšetrenia vyžadujú hospitalizáciu na jed­not­li­vých oddeleniach DFN.

Časť dedičných metabolických porúch je liečiteľná a ich spektrum sa rozširuje. Sme jedným z dvoch slo­ven­ských pracovísk, ktoré u raritných diagnóz ambulantne podáva infúznu enzymatickú liečbu.

Na prvé vyšetrenie je nutné doniesť všetky doterajšie lekárske správy z odborných vyšetrení a hospitalizácií, ako aj správu z pôrodnice. Zo strany obvodného pediatra je pri prvom vyšetrení veľkým prínosom krátke zhrnutie stavu dieťaťa a priebehu ochorenia, kvôli ktorému je dieťa odosielané.

Termín je potrebné dohodnúť telefonicky - denne 14:00 - 15:00.
Tel. kontakt: 055/235 2581

Ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov (lipidová ambulancia) a preventívnej kardiológie

Ambulancia je jedným z 3 slo­ven­ských pracovísk, poskytujúcich komplexnú starostlivosť o deti so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom.

Najviac detí je odosielaných obvodným pediatrom vzhľa­dom na zachytenie rizikových faktorov pri celopopulačnom skríningu. Najčastejší rizikový faktor je zvýšená hladina cholesterolu a obezita. Na vyšetrenie sú odporúčané aj deti z rizikových rodín (výskyt infarktu, mozgovej príhody...u blízkych príbuzných).

Úlohou a cieľom ambulancie je posúdiť závažnosť kardiovaskulárneho rizika, zvážiť možnosti preventívnych opatrení a nutnosť farmakologickej liečby. V rámci komplexného prístupu venujeme pozornosť edukácii o atheroskleróze, rizikových faktoroch, režimových opatreniach, dietetickým konzultáciám.

Na prvé vyšetrenie je nutné doniesť všetky doterajšie lekárske správy z odborných vyšetrení a hospitalizácií. Odber krvi je robený aj u rodičov a súrodencov, preto na prvé vyšetrenie prichádzajú všetci nalačno, dobre zavodnení- ráno nesladený čaj alebo voda, je vhodné mať so sebou ľahké jedlo. Po odbere je následný rozbor rodinnej anamnézy, diétnych návykov a vyšetrenie dieťaťa.

Termín je potrebné dohodnúť telefonicky - denne 14:00 - 15:00.
Tel. kontakt: 055/235 2581