Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny

Primár:
MUDr. Vanda CHOVANOVÁTel.: 055 235 4220
e-mail: chovanova@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
PhDr. Jana BAZÁROVÁTel.: 055 235 4221
e-mail: jbazarova@dfnkosice.sk
Telefón:
Časť A - JVSN: 055 235 4222
Časť B - NPH: 055 235 3609

Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Monoblok UNLP,
16. poschodie
Číslo sponzorského účtu:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 46

Charakteristika oddelenia

Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny zabezpečuje vysokošpecializovanú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov a o deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Re­gio­nál­ne centrum pre novorodencov s perinatálnym rizikom prijíma novorodencov s hmotnosťou od 500 g - 5000 g so zlyhávaním orgánov alebo ohrozením životných funkcií. Najčastejšie riešenými stavmi sú: extrémna nezrelosť, extrémne nízka pôrodná hmotnosť, nezrelosť pľúc, deti z rizikových viacpočetných gravidít, pľúcna hypertenzia, ťažká perinatálna hypoxia indikovaná na celotelovú hypotermiu,  vrodené vývinové chyby (diagnostika, stabilizácia a transport). Oddelenie zabezpečuje  pozemný transport po stabilizácii novorodenca v mieste narodenia.

Úroveň intenzívnej starostlivosti je charakterizovaná nasledovnými diagnostickými a liečebnými možnosťami: celotelová ultrasonografia pri lôžku pacienta, RTG, EKG, EEG, monitorovanie pľúcnej mechaniky, skúsenosti s pokrokovými ventilačnými technikami - SIPPV, PSV, VG, TCPL, Vol/AC, HFOV, HFJV, podávanie NO počas ventilácie,  najnovší trend liečby závažnej hypoxie celotelovou hypotermiou, nepretržitá prevencia nozokomiálnych nemocničných infekcií, antibiotická taktika, monitorovanie srdcovo-cievnych funkcií, invazívne cievne vstupy.

Ako všeobecnú pomôcku pre rodičov uvádzame pre­zen­tá­ciu: Základná resuscitácia dojčiat.

Ďalšie informácie nájdete aj na https://www.facebook.com/malenkano.

Ambulantná časť