Neonatológia

Po prepustení do domácej starostlivosti sledujeme našich pacientov v Ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom. Cieľom práce je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu, minimalizácia a eliminácia dlhodobej poruchy rastu a vývinu. Toto sledovanie v ambulancii dáva predpoklady na získanie spätných informácií, ktoré vplývajú na ďalšie diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov, čím sa zvyšuje šanca na znižovanie mortality a dlhodobej morbidity ďalšej generácie.

Ambulantní lekári
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo