COVID-19 - Aktuálne informácie nájdete tu

Ako vyzerá domáca izolácia

Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.

V čase od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami a dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok či respirátora.  

 • Izoláciu je po uplynutí 14-dňovej lehoty možné ukončiť, pokiaľ sa u osoby počas posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Ďalší test nie je potrebný.
 • V prípade, že sa u osoby objavil akýkoľvek z menovaných príznakov, izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia jej všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je spôsobilá ukončiť izoláciu.

Postupov na ukončenie domácej izolácie je viacero. Vo všeobecnosti však platí, že o ukončení domácej izolácie rozhoduje odborná autorita sledujúca priebeh karantény (napríklad epidemiológ, ošetrujúci lekár) na základe dôsledného posúdenia konkrétnej situácie.

Povinnosti osôb počas domácej izolácie:

 • dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/respirátora
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie
 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára
 • bezodkladne po tom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu.

Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.

Za úzky kontakt sa považujú:

 • osoby, s ktorými ste strávili dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku, v zasadačke a podobne
 • osobu, s ktorou ste boli tvárou v tvár (na vzdialenosť menšiu než meter), v blízkosti ktorej ste kašlali a kýchali, alebo s ktorou ste mali fyzický kontakt kože na kožu
 • osoby, s ktorými ste strávili viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov
 • osoby, ktoré s vami cestovali v aute, alebo sedeli vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v inom dopravnom prostriedku

Zásady domácej izolácie  

 • Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.
 • Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón.
 • V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné zdržiavať sa v spoločných priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.
 • Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samosprávy.
 • Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk vodou aj mydlom a časté, nárazové vetranie miestností.
 • Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.
 • Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom.
 • Ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou).
 • Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny.
 • Kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať.
 • V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško/respirátor, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového koša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), prípadne použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. Môže pozitívny (osoba v karanténe) prerušiť izoláciu?

Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie resp. aj osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk.

Upozorňujeme na upravený režim pre osoby z kritickej infraštruktúry a vybrané profesie, pri ktorých existujú podmienky za ktorých môžu pokračovať v nevyhnutnom výkone práce aj za predpokladu, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, prípadne sú sami pozitívni na ochorenie COVID-19.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (aktualizované 8.3.2021)