Detské sestry získali 4 BIELE SRDCIA

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) už šestnásty raz udeľovala prestížne ocenenie Biele srdce. Veľmi nás teší, že 4 Biele srdcia putovali k našim kolegyniam v DFN Košice. 1 Biele srdce na celoslovenskej úrovni a 3 srdcia získali kolegyne na regionálnej úrovni.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek organizuje celoslovenské, slávnostné podujatie, ktorým si pripomíname deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej, a ktorý je spojený s udeľovaním prestížneho ocenenia „Biele srdce“.

Na slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce dňa 19. mája 2023 v Senci bolo odovzdaných  tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách a jedno mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotné dielo. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá osobne nositeľov tohto ocenenia prijala v Prezidentskom paláci v deň udeľovania ocenení.

Jednou  23 z nositeliek ocenenia BIELE SRDCE  na celorepublikovej úrovni  sa v kategórií SESTRA A PÔRODNÁ ASISTENTKA V PRAXI stala naša ambulantná sestra  Darina Raganová.

Darina RAGANOVÁ – profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti pre deti už viac ako 37 rokov v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Pracovala na oddelení ORL, kde získala veľa nových poznatkov, skúsenosti, vedomostí a hlavne praktických zručností. Pre problémy s chrbticou bola nútená prejsť do ambulantnej sféry. Pracovala na gastroenterologickej ambulancii a momentálne pôsobí na ambulancii pediatrickej neurológie. Práca s detským pacientom, ktorý má mentálny a fyzický hendikep, je veľmi ťažká, preto je tu potrebný správny manažment sestry. Nielen pre detského pacienta, ale aj pre rodičov a sprevádzajúce osoby. Práca s deťmi je veľmi krásna, zároveň náročná a ťažká. V chorobe sú deti bezbranné a úplne odkázané na našu pomoc. Nielen odbornú, ale aj ľudskú. Citlivý prístup, srdce na dlani, úsmev a milé slovo znamená v detskom svete veľmi veľa. Pani Raganová sa naučila prijímať niektoré veci pokorne, rozvážne a miesto hnevu, bezradnosti, chaosu, hľadať primerané a dobré riešenia. Má rada svoju prácu a detský pacient na pediatricko neurologickej ambulancii je vlastne jej najdôležitejšou súčasťou. Jej úsmev a dobrá nálada dokáže vždy povzbudiť detského pacienta a kolegyne. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

Regionálna komora udelila 3 BIELE SRDCIA pre naše sestry

Adriána Iglódyová, Ľubica Pauchlíková a Marta Vysocká získali prestížne ocenenie BIELE SRDCE od regionálnej komory Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ceny sa udeľovali na slávnostnom spoločenskom podujatí v Dome umenia v piatok, 26. mája 2023, čím sa zavŕšili oslavy májového Medzinárodného dňa sestier.

V kategórii sestra získlala Biele srdce  Adriána Iglódyová, sestra pracujúca na centrálnom operačnom trakte.

Sestra Bc. Adriána Iglódyová pracuje v Detskej fakultnej nemocnici od roku 1986. Počas svojej dlhoročnej praxe  pracovala na dojčeneckom oddelení, neskôr na batolivom oddelení a od roku 1997 pracovala na chirurgickej ambulancii. Od roku 2004 pracuje na operačnom trakte  na pozíciách  vedúca sestra,  manažérka dennej zmeny a v súčasnosti  ako inštrumentárka.

Počas 37 ročného pôsobenia v zdravotníctve mala pani Adriána Iglódyová na starosti rôzne úlohy –  ako napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom pri lôžku, či na operačnej sále, zaučenie nového personálu, vedenie a organizovanie chodu operačných sál na manažérskej pozícii. V rámci seminárov organizovaných SK SaPA sa zúčastňuje aj ako autor aj spoluautor. Práca na operačnej sále je veľmi zaujímavá, ale aj náročná. Náročná hlavne v tom zmysle, že personál sa musí  naučiť všetky nové postupy, techniky ,dôležitá je aj manipulácia s modernou prístrojovou technikou, čo Adriána Iglódyová výborne ovláda. V plnení svojich povinností je dôsledná a zodpovedná, čo sa odzrkadľuje aj na príjemnej atmosfére počas operačných výkonoch.

Ďalšou ocenenou v kategórii sestra je Marta Vysocká, sestra pracujúca na špecializovanej odbornej ambulancii na Klinike detí a dorastu v DFN Košice. Počas celého svojho profesijného života sa venovala starostlivosti o detského pacienta. Od ukončenia štúdia v roku 1980 pracovala na Krajskom ústave národného zdravia (KÚNZ) FNsP 1, Košice ako detská sestra pri lôžku. V rokoch 1985 –  1989  bola zamestnaná ako    detská sestra  v jasliach na ulici Nešporovej 28, Košice. Od roku 1989 až po súčasnosť je zamestnancom Detskej fakultnej nemocnice Košice v špecializovaných odborných ambulanciách – urologickej, nefrologickej a imunoalergologickej. Zároveň pracovala 7 rokov ako úseková sestra – manažérka dennej zmeny pre odborné ambulancie DFN Košice. Pani Marta Vysocká je vydatá, matka dvoch, dnes už dospelých synov. V súčasnosti je sestrou v ambulancii detskej  imunoalegológie, kde výborne manažuje svoju prácu. V plnení svojich pracovných povinností je zodpovedná, dôsledná a empatická. Stále sa snaží  vychádzať v ústrety pacientom, hľadá optimálne riešenia všetkých problémov, aby boli požiadavky pacientov a ich zákonných zástupcov uspokojené. Pracuje v súlade s Chartou práv pacienta a stále s ohľadom na dieťa. Je flexibilná a stále ochotná pomôcť, prípadne poradiť svojím mladším kolegyniam. V minulosti sa venovala prednáškovej činnosti v rámci Kliniky deti a dorastu.  Neskôr sa v rámci SK SaPA venovala spoluautorstvám na prednáškach pre odborné semináre a konferencie.

Bielym srdcom  v kategórii sestra bola ocenená aj Ľubica Pauchlíková,  sestra pracujúcej na špecializovanej odbornej ambulancii na Klinike detí a dorastu v DFN Košice. Svoju profesionálnu kariéru začínala ako sestra pri lôžku v Nemocnici s poliklinikou v Lučenci na internom oddelení, a neskôr takmer 17 rokov pracovala na Dialyzačné stredisko v Lučenci.  V roku 2007, keď bolo spustené nového dialyzačného strediska vo Veľkom Krtíši sa menovaná sestra venovala edukácii nového personálu na tomto pracovisku. Práca s dialyzovaným pacientom sa jej stala, dá sa povedať osudnou. V tomto odbore našla Ľubica svoje celoživotné poslanie. Od roku 2010 do roku 2017 – bola zamestnaná ako dialyzačná sestra v DFN Košice – Detské dialyzačné stredisko. Po zániku dialyzačného strediska sa venovala 4 roky dialýze detí v súkromných firmách poskytujúcich  dialyzačné služby. Bola tu jedinou sestrou vyškolenou pre starostlivosť o detských pacientov na peritoneálnej dialýze. Pani Ľubica Pauchlíková je matkou už dospelého syna Petra, ktorého vychovávala sama a dokázala skĺbiť materské povinnosti s pracovnými.  Takmer celý svoj profesijný život sa venovala starostlivosti o dialyzovaného pacienta, v súčasnosti so zameraním na deti. Momentálne je sestrou v detskej nefrologickej ambulancii a zároveň dialyzačná sestra pre našu nemocnicu. Sestra Ľubica Pauchlíková výborne manažuje svoju prácu a je vždy ochotná pomôcť, keď je to potrebné. V plnení svojich pracovných povinností je zodpovedná a dôsledná. Empatické správanie a obetavosť je jej najsilnejšou charakteristickou vlastnosťou a aj vďaka tomu je vyhľadávanou  sestrou. Deti, o ktoré sa stará a ich rodičia, ju kontaktujú aj po tom, keď už nie je potrebná ošetrovateľská starostlivosť a zastáva v ich životoch funkciu „priateľa na telefóne“. Ľubica neustále vychádza v ústrety ako svojím pacientom, tak svojím kolegyniam. Zodpovedný postoj k svojmu povolaniu a profesionálny prístup môžeme vidieť aj na jej aktívnej účasti  na rôznych konferenciách a vzdelávacích podujatiach. 

Srdečne gratulujeme a tešíme sa z takýchto ocenení pre naše štyri sestry, ktoré si za svoju dlhoročnú odvedenú prácu, profesionalitu a tiež osobnosť a ľudskosť  bezpochyby zaslúžili takéto  vyznamenanie.