Politika kvality

Motto

Nemocnica priateľská k deťom

Medzi základné hodnoty Detskej fakultnej nemocnice Košice patrí vysoká kvalita, profesionalita a komplexnosť poskytovaných služieb. Pre naplnenia týchto hodnôt vedenie nemocnice prijalo víziu a základné princípy politiky kvality Detskej fakultnej nemocnice.

Vízia

Vybudovať špecializovanú detskú nemocnicu s dominantným postavením v regióne s vyrovnaným hospodárením a spokojnými pacientmi, ich rodičmi a zamestnancami.

Základné princípy

 • Poskytovať zdravotnícke služby v súlade s platnými národnými, medzinárodnými a odbornými predpismi a v súlade so základnými pravidlami etiky.
 • Deklarovať zavedenie systému manažmentu kvality.
 • Identifikovať požiadavky a očakávanie zákazníkov a snažiť sa tieto požiadavky plniť najmodernejšími dostupnými metódami na zaistenie stáleho zvyšovania kvality.
 • Byť spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné a komplexné služby na vysokej odbornej úrovni kvality, v reálne najkratších časových termínoch a vysoko efektívne.
 • Trvale zlepšovať a neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti.
 • Hlásiť sa verejne k zodpovednosti za poskytnuté služby.
 • Prijímať preventívne opatrenia na zabránenie alebo elimináciu možných chýb a nedostatkov.
 • Vytvoriť partnerský vzťah so zákazníkmi, ktorí budú s našou starostlivosťou spokojní.
 • Pestovať vzťah osobnej cti a zainteresovanosť personálu ku kvalite.
 • Skvalitniť systém vzdelávania zamestnancov a motivovať zamestnancov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci diferencovaným odmeňovaním za dosiahnuté výsledky.
 • Dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.

Vedenie DFN Košice