Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

Detská fakultná nemocnica Košice.sk.

Tento dokument upravuje pravidla a podmienky súťaží na Facebookovej stránke “Detská fakultná nemocnica Košice.sk.”a Instagramom účte “ dfn_kosice ” vyhlasovateľa Detská fakultná nemocnica  (ďalej len “pravidlá“).

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice, IČO: 00606 715, DIČ: 20 20 777 880, Zriadený: Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo 1842/1990-A/I-3 zo dňa 18.12.1990

ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia  služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.

LEHOTA SÚŤAŽE

1. Presné trvanie súťaže je vždy uvedené v súťažnom príspevku.

PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v stanovenej lehote zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.

4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz, t.j. vložením jedného komentára.

5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

CENA V SÚŤAŽI A JEJ ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať cenu, ktorá je vopred oznámená v súťažnom príspevku (ďalej len ako “výherná cena”).

2. Hodnota výhernej ceny v žiadnej zo súťaží nepresiahne sumu 100 EUR (slovom: sto eur).

3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, peňažná i nepeňažná výhra v hodnote do 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) je úplne oslobodená od dane z príjmov.

ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

3. Vyžrebovaný bude jeden výherca výhernej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

4. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný cez facebook o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Výhra bude zaslaná na adresu výherca.

5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Osobné údaje zúčastnených budú využívané len pre potreby súťaže.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Košiciach, dňa 18. 9. 2023