Vedenie nemocnice

MUDr. Andrej KOMAN

riaditeľ

Profesionálne skúsenosti získaval od roku 1994 na Dojčenskom, Pneumologickom a neskôr ORL oddelení Detskej nemocnice Košice.  V rokoch 2000 – 2004 pokračoval  na pracovisku ORL oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura zameranom na ORL onkochirurgiu a neskôr priamo na ORL oddelení Východoslovenského onkologického ústavu. Krátko pôsobil na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP. Od roku 2005 doteraz pracuje na ORL oddelení DFN Košice. V DFN sa mu s významnou podporou tímu kolegov, vedenia nemocnice a súkromných nadácií podarilo zrealizovať niekoľko projektov. V období rokov 2005 – 2011 vybudoval moderné Oddelenie detskej otorinolaryngológie  zamerané na liečbu ochorení hlavy a krku detského veku, samostatné pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (2006 – 2018)  a na novú úroveň sa v roku 2019 dostalo pod jeho vedením aj špecializované pracovisko detskej audiológie a foniatrie DFN Košice (2019).

V odbornej oblasti získaval skúsenosti v školiacich centrách rekonštrukčnej chirurgie hrtana a priedušnice detí v Olgahospital  Stuttgart (prof. Sittel, prof. Koitschev), v kochleárnej implantácii vo World Hearing Center (prof. Skarzynski), v LMU Mníchov (prof. Müller) a v laserovej chirurgii na pracovisku v Berlíne (Dr. August). Hlavným motívom jeho celoživotného úsilia je práca v prospech detí a ľudí, ktorí deťom obetovali svoj osobný aj pracovný život. Riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice Košice je od 1. júna 2022.     

MUDr. Martin MRÁZ, PhD.

medicínsky námestník

Je špecialistom na detské obličkové choroby a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Začínal na Klinike detí a dorastu v Košiciach, kde pracoval 9 rokov ako odborný asistent. Nasledovala dekáda v britskom National Health Service. Odštartoval ju v roku 2011 v renálnom tíme Great Ormond Street Hospital for Children v Londýne. V praxi pokračoval ako konzultant v odbore detská nefrológia v Birmingham Women’s and Children’s, Leeds Children’s Hospital a Bristol Royal Hospital for Children. Nefrologický tím v Bristole od roku 2018 viedol. Súčasne pôsobil ako expert na klinické protokoly v National Institute for Health and Care Excellence. Do Košíc sa vrátil v marci 2021.         

PhDr. Miriam MATI, MPH

námestníčka pre ošetrovateľstvo

V Detskej fakultnej nemocnici Košice pôsobí 24 rokov. Počas svojej praxe prešla v pozícii sestry oddeleniami malých a veľkých detí, pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny a detskej hematológie a onkológie. Niekoľko rokov pôsobila ako sestra-špecialistka pre cystickú fibrózu. Na rôznych manažérskych pozíciách v odbore ošetrovateľstvo pracuje od roku 2003, ostatných sedem rokov ako vedúca sestra Kliniky detí a dorastu, ktorá je so 104 posteľami najväčším pracoviskom našej nemocnice. Dr. Mati je súčasne garantom špecializačného štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii na UPJŠ LF v Košiciach, pedagogicky pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, a tiež na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Námestníčkou pre ošetrovateľstvo je od apríla 2021.  

Ing. Ján CSALA

námestník pre Ekonomicko-prevádzkový úsek

Martin VOĽANSKÝ

vedúci Odboru prevádzkových a technických činností

Pracovnú kariéru začínal v podnikateľskej sfére. Do Detskej fakultnej nemocnice Košice nastúpil v apríli 2017 ako referent technických činností. Od februára 2019 pôsobí v DFN ako vedúci Odboru prevádzkových a technických činností.