COVID-19 a očkovanie tu

Vedenie nemocnice

MUDr. Jaroslava FEKETEOVÁ

riaditeľka

Pôsobí v klinickej praxi 24 rokov, z toho ostatné štyri roky na manažérskych pozíciách. Svoju kariéru začínala v Detskej fakultnej nemocnici Košice. V roku 2000 pracovala ako pediater na Univerzitnej detskej klinike v Mníchove a v rokoch v 2012 – 2014 ako detský onkológ a hematológ na Univerzitnej klinike v nemeckom Mainzi. Nasledovala ambulantná prax v detskej hematológii a následne post manažérky siete klinických pracovísk pre súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Riaditeľkou Detskej fakultnej nemocnice Košice je od decembra 2020.     

MUDr. Martin MRÁZ, PhD.

medicínsky námestník

Je špecialistom na detské obličkové choroby a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Začínal na Klinike detí a dorastu v Košiciach, kde pracoval 9 rokov ako odborný asistent. Nasledovala dekáda v britskom National Health Service. Odštartoval ju v roku 2011 v renálnom tíme Great Ormond Street Hospital for Children v Londýne. V praxi pokračoval ako konzultant v odbore detská nefrológia v Birmingham Women’s and Children’s, Leeds Children’s Hospital a Bristol Royal Hospital for Children. Nefrologický tím v Bristole od roku 2018 viedol. Súčasne pôsobil ako expert na klinické protokoly v National Institute for Health and Care Excellence. Do Košíc sa vrátil v marci 2021.         

PhDr. Miriam MATI, MPH

námestníčka pre ošetrovateľstvo

V Detskej fakultnej nemocnici Košice pôsobí 24 rokov. Počas svojej praxe prešla v pozícii sestry oddeleniami malých a veľkých detí, pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny a detskej hematológie a onkológie. Niekoľko rokov pôsobila ako sestra-špecialistka pre cystickú fibrózu. Na rôznych manažérskych pozíciách v odbore ošetrovateľstvo pracuje od roku 2003, ostatných sedem rokov ako vedúca sestra Kliniky detí a dorastu, ktorá je so 104 posteľami najväčším pracoviskom našej nemocnice. Dr. Mati je súčasne garantom špecializačného štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii na UPJŠ LF v Košiciach, pedagogicky pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, a tiež na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Námestníčkou pre ošetrovateľstvo je od apríla 2021.  

Viktória KÖVEROVÁ

poverená výkonom funkcie ekonomickej námestníčky  

V ekonomickej oblasti začala pracovať v roku 1996 v privátnom sektore. Venovala sa komplexnej ekonomickej agende. V Detskej fakultnej nemocnici Košice pôsobí od roku 2003. Začínala ako referentka materiálovej učtárne Ekonomického oddelenia, od roku 2015 pracovala ako referentka finančnej učtárne. Tím vedenia nemocnice rozšírila v máji 2021.