Primár Detského infekčného oddelenia

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľných pracovných miest vedúcich zamestnancov – kvalifikačné predpoklady, kritéria a ďalšie požiadavky účasti vo výberovom konaní
Detská fakultná nemocnica Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií:

Primár Detského infekčného oddelenia DFN Košice

Kvalifikačné predpoklady a prax:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore – infektológia – zodpovedajúcom odbornému zameraniu oddelenia podľa osobitných predpisov, resp. s poukazom na niektorý zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 3 časť A Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z.“),
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 časť A Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., zaradenie do niektorého z týchto špecializačných odborov alebo najmenej 15-ročná odborná zdravotnícka prax,
 • prax minimálne 5 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore potrebnom podľa odborného zamerania oddelenia získaná na niektorej klinike/oddelení fakultnej nemocnice, alebo 10 rokov získaná na klinike/oddelení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace predpoklady pre výkon funkcie,
 • schopnosť vedenia a motivácie pracovného tímu,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • výborné komunikačné zručnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť

Platové a ostatné podmienky:

 • základná zložka mzdy od 2.605,90 € (pri pracovnom úväzku 1,0 pracovného miesta)
 • rozsah pracovného úväzku : 1,0 pracovného miesta
 • funkčné obdobie 5 rokov od vymenovania
 • výkon funkcie primára je nezlučiteľný s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca iného organizačného útvaru DFN Košice

Zoznam požadovaných dokladov od uchádzačov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný životopis (s uvedením dátumu a podpisu)
 • vyplnený osobný dotazník
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní , resp. potvrdenie o zaradení do vzdelávania
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • koncepcia rozvoja a riadenia činností kliniky/oddelenia v písomnej forme v rozsahu od 3 do 5 strán formátu A4
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore
 • písomný súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 10.03.2022 (vrátane) na adresu:

Detská fakultná nemocnica Košice
Referát personalistiky, výchovy a vzdelávania
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Pri doručení poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti vyznačený na registračnej pečiatke DFN Košice.
Osobné doručenie žiadosti o účasť na výberovom konaní je možné realizovať do podateľne na riaditeľstve DFN Košice, Tr. SNP 1, 040 11 Košice v pracovnom čase do 15,00 hod., najneskôr do 10.03.2022 (vrátane).

Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie na funkciu : ( uviesť ktorú) – neotvárať „

MUDr. Jaroslava Feketeová
riaditeľka