Klinický psychológ pomáha v nemocnici pacientom aj rodičom

Závažné ochorenie dieťaťa je psychicky náročnou situáciou, ktorá zasiahne celú rodinu. V DFN Košice pomáha zvládnuť túto neľahkú udalosť klinický psychológ.

Klinický psychológ je v nemocnici súčasťou tímu ďalších odborníkov.  Je prizývaný k hospitalizovaným deťom pri rôznych životných udalostiach. „Môže to byť napríklad problém s adaptáciou na nemocničné prostredie, na režim v nej, ale môžu to byť tiež obavy z lekárskych vyšetrení. Niektoré deti majú problém zvládnuť separáciu od blízkej osoby,“ vysvetľuje psychologička PhDr. Katarína Fujeriková z Psychologickej ambulancie DFN Košice. Dodáva, že práve odlúčenie od blízkych, strata pocitu bezpečia a istoty, ako aj obava z neznámeho, sú v detskom veku najčastejšie zdroje stresu a narušenia psychickej stability.

Rodičia pomoc neodmietnu

Medzi najnáročnejšie úlohy, ktoré pomáha psychológ zvládať, sú závažné novo diagnostikované, ale aj celoživotné ochorenia. Medzi tie patria onkologické diagnózy, cukrovka, cystická fibróza, či viaceré ochorenia tráviaceho systému. „V týchto situáciách potrebujú pomoc nielen deti, ale aj ich rodičia. Podľa našich skúseností ju zväčša aj prijímajú,“ hovorí psychologička. Len veľmi zriedkavo sa stáva, že rodič odmietne psychologické vyšetrenie svojho dieťaťa.

Psychológ poskytuje nielen terapiu, ale aj vzdeláva. „Snažíme sa rodičov výchovne usmerniť. Ak psychologickou diagnostikou zistíme, že dieťa zaostáva v niektorej oblasti, tak naše intervencie smerujú aj k edukácii rodičov ako stimulovať psychologický vývin ich detí,“ približuje PhDr. Fujeriková.

Puberta môže stav zhoršiť

U dospievajúcich pacientov, ktorých trápia náročnejšie diagnózy, môže byť problémom nástup puberty. Obdobie plné hormonálnych zmien naštartuje podľa psychologičky aj zmeny v psychike. „Navonok sa to prejavuje ako emocionálna labilita, celková podráždenosť, negativizmus, revolta voči autoritám, snaha o nezávislosť. Revolta sa môže prejaviť aj voči chronickému ochoreniu, nakoľko často až v tomto období si dospievajúci plne uvedomí, že jeho ochorenie bude trvať celý život,“ vysvetľuje klinická psychologička.

Dospievajúci človek sa podľa nej snaží vymaniť spod kontroly rodičov aj pri režimových opatreniach, ktoré musí dodržiavať v rámci svojej diagnózy. „Stáva sa, že ich nedodržiava, čo končí zhoršením jeho zdravotného stavu. Typickým príkladom je ochorenie adolescenta na cukrovku, pri ktorej je dôležitý režim a spolupráca s lekárom.“

Ambulantná pomoc

Psychológ v nemocnici poskytuje aj ambulantnú pomoc. Oblasť problémov, s ktorými prichádzajú rodičia, je podľa PhDr. Fujerikovej veľká. „Dieťa napríklad zaostáva v niektorej špecifickej vývinovej oblasti, veľmi často je to oblasť rečového vývinu. U detí v predškolskom veku sa zvyknú objaviť rôzne problémy pri separácii od matky a v procese prispôsobovania sa novej životnej situácii tiež problémy s príjmom potravy, či spánkom,“ priblížila klinická psychologička. U starších detí sú to chronické bolesti hlavy a brucha, ťažkosti so správaním, rôzne úzkostné poruchy. „V adolescentnom období sa dostávajú do popredia problémy so sebaakceptáciou, sebavedomím, či vzťahové problémy v rámci rodín a rovesníckych vzťahov.“

Spokojní pacienti

Psychologickú pomoc poskytujú odborníci v DFN Košice viac ako 40 rokov. „Výsledkom našej práce je veľa spokojných pacientov. Chceme ubezpečiť deti aj ich rodičov, že v prípade potreby im vieme poskytnúť potrebnú podporu a môžu sa na nás s dôverou obrátiť,“ povzbudzuje klinická psychologička PhDr. Katarína Fujeriková.

19. mája 2022