Klinika detí a dorastu

Tím špecialistov Kliniky detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach (KDD) poskytuje akútnu, plánovanú i dlhodobú zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov z Košického a Prešovského kraja.

Komplexná pediatrická diagnostika a liečba je realizovaná na 104 lôžkach rozdelených na šesť samostatných oddelení. KDD súbežne poskytuje komplexnú pediatrickú starostlivosť  pre detských pacientov operovaných lekármi Univerzitnej nemocnice L.Pasteura (UNLP) z odborov detská urológia, detská ortopédia a neurochirurgia. Naši detskí pacienti sú na jednotlivé oddelenia prijímaní podľa charakteru zdravotných ťažkostí a veku v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu. Súčasťou KDD je i sieť špecializovaných odborných ambulancií umiestnená v priestoroch polikliniky.  

KDD je školiacim pracoviskom pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania ako výučbová základňa Lekárskej fakulty UPJŠ. Špecializačné štúdium je na klinike realizované vo forme (rezidentského) štúdia v odbore Pediatria, certifikačnej prípravy, a tiež špecializačného štúdia v odboroch detská reumatológia a klinická imunológia a alergológia. V rámci kliniky pracuje niekoľko vysokošpecializovaných centier pre liečbu raritných ochorení.

Špecialisti KDD poskytujú zdravotnú starostlivosť v odboroch:

  • detská pneumológia a ftizeológia
  • detská gastroenterológia a hepatológia
  • detská endokrinológia a diabetológia
  • detská kardiológia
  • detská imunológia a alergológia
  • detská reumatológia
  • detská nefrológia
  • vrodené poruchy metabolizmu
  • genetika
Prednosta kliniky
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
Dokumentátorky
Manažérka dennej zmeny pre odborné ambulancie
vedúci lekár A oddelenia
vedúca lekárka IM oddelenia
vedúca lekárka B oddelenia
vedúca lekárka C oddelenia
vedúca lekárka D oddelenia
vedúca lekárka E oddelenia
Sídlo KDD A, IM, B, C
Sídlo KDD D, E
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 45