Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny

Tím špecialistov Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach poskytuje komplexnú intenzívnu, resuscitačnú a anestéziologickú zdravotnú starostlivosť.

Oblasť pediatrickej intenzívnej medicíny zahŕňa najmä:

 • umelú pľúcnu ventiláciu (aj dlhodobá)
 • zavádzanie krátkodobých a dlhodobých cievnych prístupov
 • pooperačnú starostlivosť po komplexných operáciách
 • liečbu ťažkých infekcií, otráv a rozvratov vnútorného prostredia
 • neurointenzívnu starostlivosť (v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou UNLP),
 • špecializovanú starostlivosť u pacientov s ťažkými úrazmi (popáleniny, kraniotrauma)
 • liečbu komplikácií u onkologických pacientov
 • eliminačné metódy pri lôžku
 • konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti
 • sekundárne transporty kriticky chorých detí

Oblasť pediatrickej anestéziológie zahŕňa najmä:

 • poskytovanie anestézie pri operačných a invazívnych výkonoch
 • zabezpečenie analgosedácie /anesteziologického dohľadu pri neintervenčných výkonoch
 • jednodňovú anesteziologickú starostlivosť
 • predanestetické ambulantné vyšetrenia
 • manažment pooperačnej bolesti

 Pedagogická činnosť:

 • pregraduálne vzdelávanie študentov  UPJŠ LF Košice
 • postgraduálna príprava pred špecializačnou skúškou v odbore pediatria a anestéziológia a intenzívna medicína
Kde nás nájdete:
Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
II. hrebeňová budova, poschodie
Tel.: 055 235 4143
Poverený prednosta
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
Manažér dennej zmeny pre anesteziológiu
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu oddelenia:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 611
Občianske združenie Detské ARO Košice
Číslo sponzorského účtu:
SK15 1100 0000 0029 2984 6725
https://detskearokosice.estranky.sk