Oddelenie detskej onkológie a hematológie

Oddelenie detskej onkológie a hematológie (ODOH) vzniklo ako samostatné pracovisko v roku 1985. Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu všetkých onkologických ochorení – hematologických a solídnych nádorov, ako aj nezhubných nádorov a prekanceróz, a súčasne aj všetkých nezhubných hematologických ochorení v detskom veku od narodenia do 18 rokov a 364 dní v Košickom a Prešovskom kraji.

Liečba detských malígnych ochorení pozostáva z chirurgickej liečby,chemoterapie a rádioterapie. Na oddelení sa poskytuje najmä cytostatická liečba malignít. Operácie nádorov sa robia vo vzájomnej spolupráci s chirurgickým oddelením DFN ako aj s inými chirurgickými pracoviskami (napr. Neurochirurgická klinika UNLP a pod.). Rádioterapia v spolupráci s Oddelením radiačnej onkológie Východoslovenského onkologického ústavu. V rámci komplexnej liečby sa na oddelení zabezpečuje aj všetka podporná liečba, tiež psychologická a sociálna starostlivosť, dispenzarizácia pacientov po skončení liečby, diagnostika a manažment liečby neskorých následkov malignít ako aj paliatívna starostlivosť deťom v záverečnej fáze neliečiteľnej choroby. Liečba sa robí podľa medzinárodných protokolov pre liečbu malignít u detí. ODOH spolupracuje s ďalšími dvoma centrami a síce s Klinikou detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave a s Klinikou pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Banskej Bystrici, ako aj s Pracovnou skupinou detskej hematológie a s klinikami detskej hematológie a onkológie v Českej republike. Pre zachovanie poskytovania starostlivosti na dostupnej aktuálne najvyššej medicínskej úrov­ni, využíva náväznosť na pracoviská, ktoré sú pre týchto pacientov v súčasnosti na Slo­ven­sku jediné a síce: Transplantačná jednotka kmeňových krvotvorných buniek KDHaO LF UK a DFNsP Bratislava, Oddelenie genetiky Národného onkologického ústavu Bratislava a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Martinskej fakultnej nemocnice. Liečebný pos­tup je pre všetky tri centrá detskej onkológie a hematológie na Slo­ven­sku jednotný a v rámci medzinárodnej spolupráce sa pracoviská zapájajú do medzinárodných štúdií, kde sa rozvíja spolupráca s pracovnými skupinami, zúčastňujúcimi sa v týchto štúdiách.

Oddelenie je umiestnené na prízemí Detskej fakultnej nemocnice a má nadštandardné vybavenie. Izby sú 1-, 2- a 3- lôžkové s vlastným sprchovacím kútom a samostatným WC, na každej izbe je televízor a DVD prehrávač. Súčasťou oddelenia je herňa pre pacientov, kuchynka, škola a detský park.

Veľkú časť interiéru a prístrojového vybavenia získava oddelenie cestou sponzorov. Pri oddelení pracuje občianske združenie Spoločnosť detskej onkológie Ko­ši­ce (SDOK), ktorá vznikla v roku 1997 a ktorá sa významne podieľa na získavaní finančných prostriedkov, s cieľom zlepšiť podmienky pre zdravotnícku starostlivosť o choré deti. Liečba detí s onkologickými ochoreniami je náročná a dlhodobá. Na liečebnom procese sa spolupodieľajú rodičia a celé rodiny.

Organizácia, ktorá úzko spolupracuje s Oddelením detskej onkológie a hematológie a so Spoločnosťou detskej onkológie je Svetielko pomoci. Svetielko pomoci poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja a síce : individuálnu prepravu detských onkologických pacientov 24 hodín denne 7 dní v týždni, ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov a deti Ligy proti rakovine SR v Košiciach, pomoc a podpora psychológa, sociálneho pracovníka a pacientskeho dôverníka, materiálna a morálna pomoc pre rodiny s deťmi v liečbe.

KDE NÁS NÁJDETE:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. Hrebeňová budova, prízemie
Tel.: 055 235 4189
Primár
Vedúca sestra
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 55