Oslávili sme 20. výročie zriadenia Detskej fakultnej nemocnice Košice

20 rokov zriadenia Detskej fakultnej nemocnice KE (2003), 75 rokov založenia Detskej kliniky LF UPJŠ (1948). Všetky tieto udalosti sme oslávili ....

Rok 2023 je rokom významných jubileí pre DFN Košice a jej súčasti :

20 rokov zriadenia Detskej fakultnej nemocnice KE (2003)

75 rokov založenia Detskej kliniky LF UPJŠ (1948)

40 rokov zriadenie Detskej kliniky LF UPJŠ Košice, SNP 1 (1983)

10 rokov zlúčenia I. a II. Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ (2013)

Všetky tieto udalosti sme oslávili na spoločenskom podujatí 31. mája 2023 v Sále Bačíková, Košice. Na túto spoločenskú časť potom 1. júna nadviazala odborná časť – 39. konferencia KDD LF UPJŠ a DFN KOŠICE. Po krátkom kultúrnom programe žiakov a študentov umeleckých škôl a konzervatória  sa prihovoril riaditeľ Andrej Koman. 

„Naša história bola neraz turbulentná: naše pracoviská v behu času vznikali a zlučovali sa, alebo rozdeľovali, či sťahovali na iné miesto. Na zmeny chcené či nechcené si bolo treba zo strany našich pracovníkov privyknúť, avšak vždy boli na prospech našich malých pacientov a diali sa s cieľom skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti a posúvali nás vpred. No a keďže stále je čo zlepšovať – hlavne z hľadiska našich súčasných obmedzených priestorových možností – našim veľkým cieľom a výzvou do budúcnosti je realizácia projektu nadstavby nemocnice. Tá by predovšetkým pomohla výrazne skvalitniť poskytovanie vysokošpecializovanej starostlivosti pre deti s onkologickými ochoreniami a pre kritických novorodencov, a umožnila by tiež realizovať ďalšie naše plány súvisiace s rozvojom Detskej fakultnej nemocnice Košice. Verím, že sa nám ich podarí naplniť,“ uviedol riaditeľ počas slávnostného večera.

Následne nás doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. v prezentácii previedol minulosťou DFN Košice  od vzniku jej prvého Detského oddelenia v Štátnej nemocnici v Košiciach v roku 1924, cez založenie  Detskej kliniky na LF UPJŠ v roku 1948,  zriadenie Detskej  fakultnej  nemocnice v roku 2003 až po súčasnosť. Prezentoval  nám významné osobnosti, ktoré vytvárali a rozvíjali pediatriu na východnom Slovensku a aj tých, ktorí riadili našu nemocnicu. V neposlednom rade nám pripomenul, kto sme  a že naše snahy, predstavy a plány do budúcnosti budú  vždy determinované nielen prístrojmi, priestormi, ale hlavne personálom, ktorý v nemocnici pracuje. 

Súčasťou spoločenského programu bolo aj ocenenie významných osobností DFN Košice, ktoré prispeli k založeniu, budovaniu či rozvoju jednotlivých oddelení, kliník, pracovísk či samotnej nemocnice.

Na slávnostnom podujatí sme oceňovali osobnosti vo viacerých kategóriách.

 V kategórii VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ PEDIATRIE boli ocenení:

  1. prof. MUDr. A. M. Šašinka, DrSc. (in memoriam)
  2. prof. MUDr. Eva Matheová, CSc.
  3. MUDr. Ivan Frič

V kategórii LEKÁR si ocenenie odniesli :

  1. doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
  2. MUDr. Eva Bálintová
  3. MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
  4. MUDr. Kamila Ilgová

Ocenenie v kategórii ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK si odniesli tieto bývalé kolegyne :

  1. Mgr. Danica Krafčíková
  2. PhDr. Jana Tuchyňová
  3. PhDr. Dana Greškovitsová (in memoriam)

Zdravotnícke kategórie doplnili  aj ocenenia v kategóriách NEZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK a KOLEKTÍV . Ocenenie  si odniesla Viktória Kȍverová, zástupkyňa ekonomického námestníka a cenu za kolektív si na slávnostnom podujatí prevzala Lekáreň Včielka.

Poslednou kategóriou ocenení bolo MIMORIADNE OCENENIE RIADITEĽA, ktoré si odniesol kolektív Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny.

Na túto spoločenskú akciu potom 1. júna nadviazala odborná časť osláv  – 39. konferencia KDD LF UPJŠ a DFN KOŠICE.

Oceneným gratulujeme a prinášame vám fotospomienky zo spoločenského večera.