Oznámenie o obmedzení poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov VšZP, a. s.

Z dôvodu, že DFN Košice a VšZP, a. s. nemajú uzatvorený zmluvný vzťah, nie je možné v zmysle platnej legislatívy poskytnúť pacientom plánovanú zdravotnú starostlivosť. Prosíme, aby ste z dôvodu ďalšieho manažovania zdravotnej starostlivosti KONTAKTOVALI VAŠU POBOČKU VšZP, a.s. alebo call centrum: 0850 003 003

S poľutovaním týmto oznamujeme, že klientom Detskej fakultnej nemocnice Košice, ktorí sú poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., od 1. júla 2023 nebudeme môcť poskytnúť žiadnu plánovanú ústavnú ani ambulantnú zdravotnú starostlivosť a ošetrení budú v našom zdravotníckom zariadení iba poistenci VšZP a.s. vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pre ďalšie manažovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti odporúčame pacientom VšZP, a.s. kontaktovať  príslušnú pobočku tejto zdravotnej poisťovne.

Dôvodom tejto situácie je chýbajúci zmluvný vzťah Detskej fakultnej nemocnice Košice so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., ktorá ani po opakovaných rokovaniach a argumentácii z našej strany nebola ochotná v rámci uzatvorenia novej Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 01.07.2023 poskytnúť nášmu zdravotníckemu zariadeniu mesačný objem finančných prostriedkov vo výške vyprodukovaných výkonov tak, aby sme mohli naďalej poskytovať našim detským pacientom potrebnú zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu a bez obmedzenia. Preto bolo vedenie DFN Košice nútené  neprijať nový návrh VšZP, a.s., ktorý je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a nekryje ani neodkladnú produkciu výkonov poskytnutých poistencom VšZP a.s.

Ospravedlňujeme sa všetkým poistencom VšZP, a.s. a ich zákonným zástupcom za vzniknuté nepríjemnosti a veríme, že sa aktuálna situácia premietne do prehodnotenia poskytnutého  objemu finančných prostriedkov pre naše zdravotnícke zariadenie zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., čo by umožnilo Detskej fakultnej nemocnici poskytovať jej klientom – detským pacientom aj naďalej adekvátnu neodkladnú aj plánovanú zdravotnú starostlivosť.