Materská a základná škola

Materská škola funguje v dopoludňajších hodinách pre deti v predškolskom veku. Pre deti sú pripravené rôzne hry na rozvíjanie vedomostí, grafomotorických zručností, matematických predstáv, zábavné činnosti.

Školopovinní žiaci sa v dopoludňajších hodinách učia v triedach alebo na tento účel vyhradených priestoroch. Žiak sa vyučuje maximálne tri vyučovacie hodiny denne, pričom sa prihliada na zdravotný stav jednotlivých žiakov. Preberá sa základné učivo, aby žiaci nezaostali za spolužiakmi v kmeňovej škole. Využívajú sa rôzne zábavné formy vyučovania a žiaci sú za svoje výkony hodnotení jednak ústne, ale aj známkou.

V popoludňajších hodinách sa žiaci zapájajú do činností v školskom klube detí. Pani vychovávateľky im každý deň pripravujú zaujímavé činnosti a v prípade pekného počasia s nimi chodia do parku pri nemocnici. Raz mesačne sa so žiakmi zúčastňujú filmového predstavenia, besied so zaujímavými ľuďmi, majú tvorivé dielne a ďalšie zaujímavé aktivity. Na väčšinu lôžkových oddelení prichádzajú v stanovenom harmonograme zdravotní klauni z organizácie cervenynos.sk, aby deťom priniesli počas hospitalizácie trochu radosti a smiechu. Klaunov je možné stretnúť i v čakárňach špecializovaných ambulancií.

Výchova a vzdelávanie v nemocnici je spojená s konkrétnym životom a zážitkami hospitalizovaných detí, ktoré môžu vo vyučovaní a v činnosti MŠ a školského klubu nájsť východisko z momentálneho nepriaznivého stavu zapríčineného chorobou. Individuálny prístup a úzky kontakt učiteľa s dieťaťom je významným výchovno-terapeutickým činiteľom v komplexnej starostlivosti o choré dieťa.

Viac informácií: Materská a základná škola pri DFN