Príjem dieťaťa a sprievodcu

Prijatie dieťaťa na hospitalizáciu v DFN počas pracovnej doby zabezpečujú pracoviská Centrálny príjem, neurologická, infekčná, onkologická, ORL a chirurgická ambulancia. Mimo pracovnej doby sa pacienti prijímajú na pracoviskách Centrálny príjem, chirurgická a onkologická ambulancia.

Pred plánovaným prijatím dieťaťa na hospitalizáciu Vás prosíme dodržte čas objednania.

DFN distribuuje pre svojich hospitalizovaných pacientov propagačné materiály – hygienické balíčky, na zá­kla­de zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti č. 65/2019 zo dňa 05.04.2019 uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Detskou fakultnou nemocnicou Ko­ši­ce.

Čo si vziať do nemocnice:

 • kartičku zdravotného poistenia
 • odporúčanie k hospitalizácii (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie)
 • výsledky predošlých vyšetrení
 • v prípade plánovaného operačného výkonu výsledky predoperačných vyšetrení
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva
 • toaletné a osobné potreby: uterák, pyžamo, domáce oblečenie, papuče a pod.
 • príbor a dojčenskú fľašu – pokiaľ chcete používať vlastné
 • potreby na voľný čas: knihy, farbičky, z hračiek iba hračky, ktoré sú umývateľné

Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky
 • vysokú finančnú čiastku
 • plyšové hračky

Príjem sprievodcu

Dieťa počas hospitalizácie v DFN Ko­ši­ce môže sprevádzať jeden sprievodca (matka, otec). Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služ­by službukonajúci lekár, pričom zo­hľad­ňu­je predovšetkým:

 • vek dieťaťa (prednostne prijímame sprievod ku dojčatám a malým deťom do 5 rokov)
 • kapacitné možnosti jednotlivých kliník / oddelení

Sprievodca môže byť umiestnený:

 • v izbe spolu s dieťaťom na lôžku určenom pre sprievodcu
 • v izbe na to určenej – tzv. izba matiek, ktorá je obvykle súčasťou kliniky / oddelenia
 • v izbe spolu s dieťaťom na neobsadenom pacientskom lôžku

Umiest­ne­nie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska.

V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné a preto Vás prosíme, aby ste o takúto možnosť personál ani nežiadali.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pobyt sprievodcu v DFN je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá­kla­de verejného poistenia a o úhradách za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený.

Od platby za pobyt s maloletým dieťaťom je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

 • do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa
 • v prípade pacienta do 18. roku veku, ktorý bol prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu realizovanú na ktorejkoľvek klinike / oddelení DFN Košice (oslobodenie sa nevzťahuje na pacienta s hematologickou, neonkologickou diagnózou)

Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár, prednosta) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 10:00 – 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

Počas Vášho pobytu pri hospitalizovanom dieťati dbajte o to, aby Vaše dieťa nebolo vystavené riziku úrazu, náhodnému užitiu liekov, vdýchnutiu cudzieho telesa a pod. V prípade, že sa vzdialite od postieľky alebo z izby, uložte dieťa do postieľky a nezabudnite ju zabezpečiť bočnicou. Nenechávajte Vaše dieťa bez dozoru v kočiari. Nepodávajte Vášmu dieťaťu žiad­ne lieky bez vedomia službukonajúcej sestry. Ak ošetrujúci lekár súhlasí s užívaním liekov, ktoré Vaše dieťa užívalo aj doma, uložte ich na bezpečné miesto. Počas hospitalizácie dieťaťu podáva lieky výlučne sestra.