Stravovanie

Stravovanie detí

Stravovanie detí je súčasťou liečebného režimu, je preto nevyhnutné dodržiavať ošetrujúcim lekárom ordinovanú stravu. V priebehu hospitalizácie dieťaťa je dovolené priniesť pre dieťa doplnky k strave, napr. ovocie, zeleninu, pečivo a pod. Inú stravu, ako je napr. saláma, šunka, či jogurt neodporúčame. Ak službukonajúci personál súhlasí s prinesenou stravou, je potrebné skontrolovať jej dobu použiteľnosti, označiť menom dieťaťa a uložiť do chladničky vyhradenej na tento účel. V žiadnom prípade neukladajte bez vedomia personálu prinesenú vlastnú stravu do chladničky. Z hygienicko-epidemiologických dôvodov varenú stravu dovezenú pre dieťa z domu alebo iného stravovacieho zariadenia personál DFN nesmie prevziať.

Stravovanie sprievodcu

V prípade, ak máte záujem o dodanie stravy počas Vášho pobytu s hospitalizovaným dieťaťom, personál Vám na požiadanie zabezpečí dodávanie stravy prostredníctvom externého dodávateľa. Strava určená pre sprievodcu sa uhrádza v plnej výške vo forme paušálu vopred. Bez uhradenia paušálnej sumy Vám nebude strava objednávaná. V prípade, ak Váš pobyt z rôznych dôvodov bude kratší alebo dlhší ako by zodpovedalo zaplatenej sume, na zá­kla­de predloženého dokladu Vám v pokladni DFN bude pri odchode doplatok doúčtovaný alebo preplatok vyplatený. Strava pre sprievodcov je privážaná pria­mo na oddelenie v uzavretých kontajneroch pre každého sprievodcu zvlášť. Za jej kvalitu zod­po­ve­dá dodávateľ. Ak v priebehu Vášho pobytu spozorujete nedostatky týkajúce sa kvality stravy, adresujte svoje požiadavky službukonajúcej sestre alebo ve­dú­cej sestre kliniky/oddelenia. Na podávanie stravy pre sprievodcov pacientov má každá klinika/oddelenie vyhradený priestor, a to buď v jedálni alebo na izbe matiek. Pria­mo na izbe dieťaťa je konzumácia stravy pre sprievodcu zakázaná.