COVID-19 a očkovanie tu

UKRAJINA – УКРАЇНА

Eurofondy

Detská fakultná nemocnica Košice v boji proti pandémii COVID-19

ITMS2014+: 302021AYS8

Realizácia projektu s názvom:

„Detská fakultná nemocnica Košice v boji proti pandémii COVID-19“

je vykonávaná za účelom vybavenia nemocnice potrebným prístrojovým a materiálovým vybavením z dôvodu zníženia dopadov pandémie COVID-19.

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť fungovanie nemocnice v čase pandémie spojenej s COVID-19 tak, aby bola poskytovaná zdravotná starostlivosť na najvyššej úrovni so zameraním na cielené zníženie negatívnych dopadov pandémie, posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochranu verejného zdravia.

Miestom realizácie projektu sú priestory Detskej fakultnej nemocnice Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice. Čas realizácie projektu (harmonogram) je stanovený na obdobie 01/2021 – 12/2021.

Cieľ projektu dosiahneme prostredníctvom realizácie týchto troch projektových aktivít:

  • A1) Vybavenie DFN KE pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby detských pacientov podozrivých alebo chorých na COVID-19
  • A2) Dovybavenie MOM v DFN KE pre antigénové testovanie COVID-19
  • A3) Vybavenie DFN KE pre ochranu pracovníkov nemocnice (ochrana verejného zdravia)

Hodnoty merateľných ukazovateľov v projekte sme stanovili ako súčet oprávnených výdavkov pre prístroje a OOP nasledovne:

  • Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia (A1): 336 430,96 Eur
  • Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov (A2 a A3): 4 617,27 Eur