Eurofondy

Detská fakultná nemocnica Košice v boji proti pandémii COVID-19

ITMS2014+: 302021AYS8

Realizácia projektu s názvom:

„Detská fakultná nemocnica Košice v boji proti pandémii COVID-19“

je vykonávaná za účelom vybavenia nemocnice potrebným prístrojovým a materiálovým vybavením z dôvodu zníženia dopadov pandémie COVID-19.

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť fungovanie nemocnice v čase pandémie spojenej s COVID-19 tak, aby bola poskytovaná zdravotná starostlivosť na najvyššej úrovni so zameraním na cielené zníženie negatívnych dopadov pandémie, posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochranu verejného zdravia.

Miestom realizácie projektu sú priestory Detskej fakultnej nemocnice Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice. Čas realizácie projektu (harmonogram) je stanovený na obdobie 01/2021 – 12/2021.

Cieľ projektu dosiahneme prostredníctvom realizácie týchto troch projektových aktivít:

 • A1) Vybavenie DFN KE pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby detských pacientov podozrivých alebo chorých na COVID-19
 • A2) Dovybavenie MOM v DFN KE pre antigénové testovanie COVID-19
 • A3) Vybavenie DFN KE pre ochranu pracovníkov nemocnice (ochrana verejného zdravia)

Hodnoty merateľných ukazovateľov v projekte sme stanovili ako súčet oprávnených výdavkov pre prístroje a OOP nasledovne:

 • Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia (A1): 336 430,96 Eur
 • Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov (A2 a A3): 4 617,27 Eur

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredí Detskej fakultnej nemocnice Košice

ITMS2014+: 311071CBU2

Realizácia projektu s názvom:

„Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredí Detskej fakultnej nemocnice Košice“

je vykonávaná za účelom zabezpečenia opatrení k úplnému pokrytiu rizík súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou.

Našim hlavným cieľom je zvýšenie úrovne informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenia ochrany údajov, s ktorými DFNKE disponuje a zabezpečenie nepretržitej prevádzky ISVS. Prostredníctvom navrhovaných riešení je zámerom DFNKE minimalizovať negatívne dopady v prípade výskytu kybernetického incidentu a útokov na informačné systémy DFNKE prostredníctvom zavádzania systémov riadenia a nástrojov v oblasti informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.

Miestom realizácie projektu sú priestory Detskej fakultnej nemocnice Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice. Čas realizácie projektu (harmonogram) je stanovený na obdobie 03/2023 – 11/2023.

Hlavné výsledky projektu:

 • A1) nasadenie nástrojov na monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov (monitorovanie sieťovej infraštruktúry, aplikácií, služieb; ochrana koncových bodov – monitoring koncových bodov, )
 • A2) nasadenie centra prevádzkovej bezpečnosti (SOC) ako služby,
 • A3) softvérové multifaktorové overovania prístupov (2FA),
 • A4) zabezpečenie ochrany perimetra vhodnou firewalovou infraštruktúrou s rozšírenými funkciami ako napr. IDS a IPS, vytvorenie bezvýpadkového systému vysokej dostupnosti,
 • A5) zavedenie segmentáciu siete s overovaním – autentifikovaním zariadení v káblovej aj bezkáblovej sieti (802.1x),
 • A6) zvýšenie úrovne  kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom zlepšenia úrovne measurement governance  kybernetickej bezpečnosti, vypracovaním ďalších relevantných bezpečnostných politík a bezpečnostných dokumentov vyplývajúcich zo zavádzania nových hlavne technických bezpečnostných opatrení, zavedením procesov governance informačnej bezpečnosti do praxe s využitím SW nástrojov na riadenie procesov a manažmentu dokumentov.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov – Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa celkom: 4
 • P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS – Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa celkom: 5