Ochrana osobných údajov

Detská fakultná nemocnica Ko­ši­ce je v súlade s ust. § 5 písm. o) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími záväznými právnymi normami prevádzkovateľom.

Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: 

Záznamy o spracovateľských činnostiach GDPR (pdf).