Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z.:

Názov: Detská fakultná nemocnica Košice
Sídlo: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
Zastúpená: MUDr. Andrej Koman – riaditeľ             
Zriadený: Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo 1842/1990-A/I-3 zo dňa 18.12.1990
IČO: 00606 715
DIČ: 20 20 777 880 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH z hlavnej činnosti 
Mobil: +421 / 55 235 2882
Email: 
Web stránka: www.dfnkosice.sk
Druh verejného obstarávateľa: organizácia riadená verejným právom
Forma: štátna príspevková organizácia
Hlavný predmet činnosti: zdravotníctvo

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Detská fakultná nemocnica Košicezverejňuje informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania na webovom portáli ÚVO – Vyhľadávanie profilov – Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk).

Kontaktná osoba
Ing. Adrián GREJTÁK
Tel.: 055 235 29 09
e-mail: